20 Cambodian children started the first school term in July 2016 in Kinderland Phnom Penh!

 

កុមារកម្ពុជា ចំនួន 20 នាក់ បានចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សាលើកដំបូងក្នុង ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 នៅ Kinderland ភ្នំពេញ!

Kinderland International Preschool

Kinderland International Preschool, Cambodia Phnom Penh, opens the first school term in July, 2016
សាលារៀនត្រៀមបឋមសិក្សា Kinderland ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាដំបូងនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016។

The design and layout of the classrooms are aligned with the Kinderland preschools standards in Singapore.

The design and layout of the classrooms are aligned with the Kinderland preschools standards in Singapore.
ការរចនា និងប្លង់កន្លែងនៃថ្នាក់រៀនត្រូវបានតម្រូវតាមស្តង់ដារសាលារៀនត្រៀមបឋមសិក្សា Kinderland ក្នុងប្រទេសសឹង្ហបូរី។

A conducive outdoor play area.

A conducive outdoor play area.
ទីកន្លែងលេងនៅខាងក្រៅអាគារដែលអនុគ្រោះ។

Kinderland International Preschool, Cambodia Phnom Penh, has started the new school term in July 2016. The team led by our Acting Principal, Ms Rissa Yang, from Singapore, greeted the new children and parents. They were excited and curious to explore the new toys and learning materials that were specially sourced internationally. The preschool, situated in the prestigious residential district in Toul Kork, brings Singapore’s best practices adopted from the Kinderland’s high quality curriculum.

សាលារៀនត្រៀមបឋមសិក្សា Kinderland International នៅ ភ្នំពេញ កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សាថ្មីក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2016។ វគ្គសិក្សាដែលដឹកនាំដោយនាយកស្តីទីរបស់យើង គឺអ្នកនាង Rissa Yang មកពីប្រទេសសឹង្ហបូរី បានធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចដល់កុមារថ្មីៗ និងឳពុកម្តាយ។ ពួកគេមានក្តីរំភើប ហើយចង់ដឹងចង់ឮក្នុងការរុករកប្រដាប់ប្រដារក្មេងលេង និងសម្ភារៈសិក្សាថ្មីៗដែលមានប្រភពមកពីអន្តរជាតិជាពិសេស។ សាលារៀនត្រៀមបឋមសិក្សា ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់រស់នៅដ៏មានកិត្យានុភាពក្នុងខណ្ឌទួលគោក នាំមកនូវការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ប្រទេសសឹង្ហបូរីដែលបានយកលំនាំតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ Kinderland។

Kinderland’s curriculum emphasises on bilingualism. It caters to children between 18 months to 6 old. English and Mandarin are used as a medium of instruction. Since its opening, the preschool has received positive feedback from parents who are looking for a new learning experience for their children and to learn Chinese.

កម្មវិធីសិក្សារបស់ Kinderland ផ្តោតជាពិសេសទៅលើការចេះពីរភាសា។ សាលារៀនទទួលកុមារចាប់ពីអាយុ 18 ខែ រហូតដល់ 6 ឆ្នាំ។ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិនកុកងឺ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយក្នុងការបង្រៀន។ ចាប់តាំងពីពេលបើកដំណើរការរបស់ខ្លួន សាលារៀននេះបានទទួលមតិត្រលប់ជាវិជ្ជមានពីឳពុកម្តាយដែលកំពុងតែស្វែងរកបទពិសោធន៍សិក្សាថ្មីសម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាស្វែងរកការរៀនភាសាចិន។

With state of the art facilities such as computer-aided learning lab, keyboard music room and a conducive outdoor learning environment, the school’s design and layout are done by Kinderland Singapore. We want to create a conducive, safe and enriching environment which is aligned to the same standards as a Kinderland preschool in Singapore!

ជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃគ្រឿងបរិក្ខារសិល្បៈ ដូចជា មន្ទីរពិសោធន៍សិក្សាដែលមានជំនួយដោយកុំព្យូទ័រ បន្ទប់តន្រ្តីឧបករណ៍ភ្លេងឃីបត និងបរិស្ថានសិក្សានៅខាងក្រៅដែលអនុគ្រោះ ការរចនា និងគ្រោងការណ៍របស់សាលារៀនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Kinderland សឹង្ហបូរី។ យើងចង់បង្កើតបរិស្ថានដែលអនុគ្រោះ មានសុវត្ថិភាព ហើយដែលសំបូរបែប ដែលត្រូវបានសម្របតាមឱ្យត្រូវនឹងស្តង់ដារដូចគ្នាទៅនឹងសាលារៀនត្រៀមបឋមសិក្សា Kinderland នៅប្រទេសសឹង្ហបូរីដែរ!

For the past 38 years, Kinderland has nurtured over 20,000 preschoolers across countries in Singapore, Malaysia, Indonesia, China and Bangladesh. The preschool aims to continue to nurture the children in Cambodia to be Capable, Creative, Curious, Caring and Confident. That’s what we called a Kinderland child.

សម្រាប់រយៈពេល 38 ឆ្នាំកន្លងទៅ Kinderland បានបណ្តុះបណ្តាលសិស្សត្រៀមបឋមសិក្សាចំនួនជាង 20,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសសឹង្ហបូរី ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ចិន និងបង់ក្លាដែស។ សាលារៀនត្រៀមបឋមសិក្សានេះមានគោលបំណងបន្តបណ្តុះបណ្តាលកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឱ្យ មានសមត្ថភាព មានភាពច្នៃប្រឌិត ចង់ដឹងចង់ឮ ចេះខ្វាយខ្វល់ និងមានទំនុកចិត្ត។ នេះគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថា កុមារ Kinderland។

Literacy Through I.T ( LIT) programme, conducted in the computer lab, help children to learn to read before they write.

Literacy Through I.T ( LIT) programme, conducted in the computer lab, help children to learn to read before they write.កម្មវិធីអក្ខរកម្ម រហូតដល់ I.T (LIT)
ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍កុំព្យូទ័រ ជួយឱ្យកុមារស្វែងយល់ការអានមុនពេលពួកគេសរសេរ។

Kinderland children

Quality education is conducted for Kinderland children between 18 months to 6 years of age.
ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពគឺត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់កុមារ Kinderland ចន្លោះពីអាយុ 18 ខែ ដល់ 6 ឆ្នាំ។

Our Chinese teacher from China, Ms Wang , having a Chinese lesson with the K1 class.

Our Chinese teacher from China, Ms Wang , having a Chinese lesson with the K1 class.
គ្រូបង្រៀនជនជាតិចិនរបស់យើងពីប្រទេសចិន កញ្ញា Wang ដែលមានមេរៀនភាសាចិនជាមួយថ្នាក់ K1។

Our Singaporean teacher, Ms Rissa, teaching the Pre-Nursery 1 children using the Kinderland Integrated Curriculum

Our Singaporean teacher, Ms Rissa, teaching the Pre-Nursery 1 children using the Kinderland Integrated Curriculum
គ្រូបង្រៀនជនជាតិសឹង្ហបូរីរបស់យើង កញ្ញា Rissa ដែលកំពុងបង្រៀនកុមារនៅថ្នាក់ត្រៀមមើលថែក្មេង 1 ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នានៅ Kinderland